Havsfrun

Utvärdering av ersättningar

Ersättningsrapport 2020

 

Introduktion

Denna rapport, som fastställdes av Havsfrun Investment AB:s styrelse den 24 februari 2021, beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Havsfrun Investment AB, antagna av årsstämmorna 2019 och 2020, har tillämpats under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt till styrelsens ordförande såsom ledande befattningshavare i bolaget med ansvar för utveckling av placeringsverksamheten samt strategiska frågor och som medlem i bolagets företagsledning. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

 

Ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare finns i not 8 (Löner, ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare på sidan 34 i årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida (www.havsfrun.se).

 

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 34 i årsredovisningen för 2020. Inget styrelsearvode har utgått till styrelsens ordförande. Han har dock avlönats av bolaget, se vidare Tabell 2 nedan.

 

Utveckling under 2020

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6–7 i årsredovisningen 2020.

 

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässiga ersättningar. Enligt bolagets ersättningsriktlinjer får ersättningen bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och får för den verkställande direktören uppgå till högst 12 % av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare får pensionsförmåner uppgå till högst 35 % av den fasta årliga kontantlönen. Ingen rörlig ersättning förekommer. Inte heller något incitamentsprogram, varken aktiebaserade, syntetiska eller kontantavräknade program eller någon form av optionsprogram.

 

Riktlinjerna för 2020 finns på sidan 19 i årsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020 följt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämmorna 2019 och 2020. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts. Inga avvikelser har heller gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka eller är innestående. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.havsfrun.se).

 

Tabell 1 – Total ersättning till verkställande direktören under 2020 (kSEK)

 

Befattningshavarens namn (position)

Grundlön (2)

Övriga förmåner (3)

Pensionskostnad (4)

Total ersättning

Jonas Israelsson (VD) (1)

796

6,8

90

893

 

1) Tjänsten tillträddes efter årsstämman 2017. Jonas Israelsson var vice VD under perioden 2014–2017. 2) Inklusive semestertillägg om 16 kSEK. 3) Sjukvårdsförsäkring. 4) Premiebestämd.

 

Tabell 2 – Total ersättning till styrelsens ordförande såsom ledande befattningshavare i bolaget under 2020 (kSEK)

 

Befattningshavarens namn (position)

Grundlön (2)

Övriga förmåner (3)

Pensionskostnad (4)

Total ersättning

Claes Werkell (1)

556

22,6

194

773

 

1) Ansvarig för utvecklingen av placeringsverksamheten samt för strategiska frågor. Tjänsten tillträddes 2017. Claes Werkell var VD fram till årsstämman 2017, då han valdes till styrelsens ordförande.  2) Inklusive semestertillägg om 11 kSEK. 3) Sjukvårdsförsäkring.

4) Premiebestämd.

 

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporteraderäkenskapsåren (RR) (kSEK)

 

RR (årlig procentuell förändring, %)

2020

2019

2018

2017

2016

Total ersättning till VD

893

(0,9%)

885

(-0,6%)

890

(-0,3%)

892

(0,1%)

891

(0,6%)

Total ersättning till annan ledande befattningshavare, tillika styrelseordförande

773

(0%)

773

(18,1%)

654

(-14,7%)

766

(0%)

766

(0%)

Årets resultat, koncernen

-17 369

(-9,1%)

3 965

(1,9%)

-16 758

(-7,0%)

-1 322

(-0,5%)

-6 597

(-2,3%)

Genomsnittlig ersättning baserat på

antalet heltidsanställda i moderbolaget (1)

822

(-3,1 %)

848

(0 %)

848

(6,1%)

799

(-1,5%)

811

(1,3%)

 

1) Exklusive medlemmar i företagsledningen. Ersättningarna består av grundlön, övriga förmåner och pensionskostnad. De totala ersättningarna har dividerats med antalet heltidsanställda personer i moderbolaget, exklusive medlemmar i företagsledningen, för att erhålla en genomsnittlig ersättning per anställd. Verksamheten i dotterbolaget Havsfrun Capital AB är vilande och detta bolag har inga anställda.

 

 

HAVSFRUN INVESTMENT AB (publ)

 

Stockholm den 24 februari 2021

 

Styrelsen