Havsfrun

Mål och strategi

MÅLSÄTTNING

Målet för investeringsportföljen är – liksom vad gäller bolaget i stort – att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Investeringsportföljens avkastning mäts här brutto före Havsfruns egna
omkostnader.

 

Havsfrun utgår beräkningsmässigt från den genomsnittliga avkastningen som den globala aktiemarknaden har uppnått under perioden 1900–2016 (117 år). Under denna period har aktiemarknaden avkastat 5,1 % per år mätt i reala termer, vilket vi använder även såsom väntevärde för aktiemarknadens genomsnittliga framtida avkastning.

 

PLACERINGSINRIKTNING

För att nå upp till portföljens målsättning har bolaget valt att investera på hedgefondmarknaden. Fördelen gentemot aktiemarknaden är mindre förväntade värdesvängningar, nackdelen samtidigt en viss risk för lägre avkastning. Vad gäller intjäningen har hedgefonder historiskt skapat en real årlig avkastning om 3,2 %, d.v.s. 1,9 procentenheter lägre än den reala historiska årliga avkastningen för aktiemarknaden. Det som krävs för att investeringsportföljens avkastningsmål ska uppnås är dels att hedgefonder framgent skapar en intjäning motsvarande den historiska, dels att investeringsportföljen genom skickliga fondurval därtill skapar ett överskott om minst 1,9 procentenheter per år, en så kallad alfaintjäning.

 

LÖPANDE UTVÄRDERING

Förhållandena på världens finansiella marknader varierar kraftigt och den genomsnittliga avkastningen för aktier och andra finansiella tillgångar på lång sikt uppnås sällan på kort sikt, såsom årsvis eller ens på flera års sikt. För att mer rättvisande kunna utvärdera det löpande resultatet, både på kortare och längre sikt, i förhållande till portföljens målsättning använder bolaget därför ett internt mått (benchmark) som tar hänsyn till finansmarknadernas växlande förutsättningar.

 

Såsom benchmark utgår Havsfrun från ett globalt hedgefondindex, vilket speglar portföljens rörelser på kort sikt men

som också på lång sikt ter sig tämligen stabilt relaterat till aktiemarknaden. Skillnaden mellan den historiska avkastningen för hedgefondmarknaden och aktiemarknaden är i genomsnitt nästan två procent. Dessa två procent adderas härmed till målsättningen. Bolaget jämför därför investeringsportföljens utveckling – per rullande 12 månader och längre – med ett hedgefondindex ökat med 1,9 % procentenheter, vilket vi kallar vårt ’Benchmark’.

 

Investeringsportföljens benchmark: Hedgefondindex (HFRI Fund of Funds Composite Index) + 1,9 % per år.

 

Benchmark är konstruerat för att på lång sikt vara
avkastningsmässigt likvärdig den globala aktiemarknaden, innebärandes att om investeringsportföljen klarar detta jämförelseindex så tolkar vi det som att portföljen är rätt balanserad
och även på längre sikt torde uppnå avkastningsmålet för investeringsportföljen.

 

BAKGRUND PLACERINGSINRIKTNING

Historiskt skapades termen hedgefond för att beteckna fonder som kraftigt skyddar sig emot nedgångar på den finansiella marknaden. Vissa hävdade att en hedgefond aldrig skulle förlora i värde och vara helt s.k. absolutavkastande.  Idag används begreppet mycket bredare. Hedgefond avser numera fonder med andra placeringsmandat än som är normalt för traditionella aktiefonder och obligationsfonder och lägger därför också stor tonvikt på förvaltarnas skicklighet att agera efter omständigheterna, snarare än efter fasta mallar. Alltjämt syftar dock de flesta s.k. hedgefonder till att begränsa förluster och sålunda även i praktiken vara mindre riskfyllda än rena aktiemarknadsplaceringar. Hedgefonder anses därför ofta mer oberoende av finansmarknadernas uppgång eller nedgång, och bland dem finns många så kallade ”allvädersfonder”.

 

Generellt syftar alltså hedgefonder till en betydligt mera stabil avkastning - med betydligt mindre värdefall - än vad som gäller för aktiemarknaden.

 

Hedgefondmarknaden indelas ofta utifrån sitt sätt att arbeta in i fyra huvudstrategier.

 

Aktiebaserade strategier. Väljer långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument och kan använda sig av både fundamentala och kvantitativa placeringsmodeller.

 

Händelsestyrda strategier. Investerar i aktier i företag som deltar eller kommer att delta i någon typ av företagshändelser som till exempel sammanslagning, uppköp, återköp av aktier eller utgivande av obligationer.

 

Makrobaserade strategier. Investerar i många olika tillgångsslag och baserar sina investeringar på förväntade förändringar i underliggande ekonomiska variabler (konjunktur, trend, etc.) och hur dessa påverkar aktier, obligationer, valutor och råvaror.

 

Relativvärderade strategier. Försöker utnyttja felprissättningar mellan relaterade tillgångar inom till exempel aktie- och obligationsmarknaden.

 

Inom dessa respektive huvudstrategier kan urskiljas många s.k. understrategier som är varianter inom respektive huvudstrategi. Totalt räknas ofta med omkring ett 50-tal understrategier, uppdelade på nämnda fyra huvudgrupper. Indelningen i huvud- och understrategier är till stor hjälp i det praktiska urvalsarbetet, bland annat då det gäller att bedöma de enskilda prestationerna för olika fonder inbördes.

 

Hedgefondmarknaden jämfört med aktiemarknaden

Den reala avkastningen på finansiella placeringar varierar kraftigt år för år, oavsett om det gäller aktiemarknaden (t ex MSCI ACWI Gross TR USD Index) eller hedgefondmarknaden (t ex HFRI Fund of Fund Composite Index ). En investerare på aktiemarknaden har under perioden 1995–2017 – dvs de senaste 22 åren – erhållit en real avkastning om 5,6 % per år , dock årsvis växlande mellan -48,4 % och +56,0 % om man mäter samtliga rullande 12-månadersresultat under denna tidsperiod. Detta är givetvis en väldig spännvidd och aktieplacerare kan därför på ett års sikt sällan förväntas att erhålla en real avkastning exakt som aktiemarknadens historiska genomsnitt, snarare kommer utfallet för enskilda år att variera mycket stort. Antal 12 månaders rullande perioder med real avkastning lägre än -10 % uppgick till 48 stycken för perioden. Det kan väl konstateras att aktiemarknaden är rätt volatil, eller riskfylld, i så mening.

 

Hedgefondmarknadens reala avkastning uppgick under motsvarande period till 3,2 % per år, med växlande årsvis rullande real avkastning mellan -22,6 % och +30,3 %. Antal 12 månaders rullande perioder med real avkastning lägre än -10 % uppgick till 10 stycken för perioden. Uppenbarligen är hedgefondmarknaden mindre volatil eller riskfylld i så mening. På grund av den lägre volatiliteten har hedgefondmarknaden genomsnittligt en lägre avkastning, vilket endast kan kompenseras genom en skicklig s.k. ’fund-picking’.

 

Översiktligt visar denna jämförelse mellan aktiemarknaden och hedgefondmarknaden på stora skillnader i utfallet, där aktiemarknaden haft en högre avkastning medan hedgefonder som grupp har uppvisat färre och lägre värdefall än aktiemarknaden, alltså en bättre stabilitet.

 

INVESTERINGSFILOSOFI

Havsfrun arbetar efter följande utgångspunkter i sitt arbete för att överprestera hedgefondmarknaden och uppnå målen.

 

1. Samarbete med väletablerade hedgefondrådgivare

Investeringsprocessen sker i nära samarbete med ett stort, oberoende och globalt rådgivningsbolag med lång erfarenhet inom hedgefondmarknaden. Havsfruns rådgivare erbjuder en heltäckande analystjänst, vilket få enskilda hedgefondinvesterare har ekonomisk möjlighet att bygga upp på egen hand. Bolagets rådgivare tillhandahåller kompletta tjänster bland annat inom due diligence och riskhantering. Havsfrun använder denna rådgivning huvudsakligen i två olika avseenden. Dels en fortlöpande och heltäckande kvalitetsbedömning vid själva urvalet – i allmänhet med normen ’best practice’ – av såväl aktuella fondinnehav som intressanta utbyteskandidater, dels för en kontinuerlig portföljoptimering – dvs portföljkomposition – som skräddarsys utifrån Havsfrun specifika målsättning vad gäller riskjusterad avkastning i alla dess aspekter, såväl för enskilda fonder som för Investeringsportföljen som helhet. Bolaget avser teckna ett nytt avtal med Mercer som ny investeringsrådgivare på hedgefonder.

 

2. Förvaltarurvalet sker globalt ej enbart lokalt

Havsfrun letar efter de skickligaste hedgefondförvaltarna på global basis och sammanställer löpande ett urval som av bolaget och av anlitade experter anses besitta sådan skicklighet att de med goda möjligheter sannolikhet kan förväntas framgent slå genomsnittet. Bolaget tror att detta ger ett bättre slutligt urval, än om urvalet görs enbart lokalt. Att på detta sätt kunna söka efter de skickligaste förvaltarna globalt har stor betydelse för den framtida avkastningen. Detta kan inte ombesörjas genom enbart egna personalresurser utan kräver ett samarbete med en eller flera globala organisationer.

 

3. Placeringar i stora och välrenommerade förvaltare med lång historik

Bolaget investerar i stora och välrenommerade fondförvaltare med omfattande och långvarig erfarenhet av kapitalförvaltning. Dessa fondbolag har ett flertal strukturella fördelar gentemot mindre, nyare och mindre etablerade förvaltare. Risk-, analys-, affärs- och kontrollsystem håller oftast en högre nivå. De stora fondbolagen har också komparativa fördelar vid rekrytering och bibehållandet av personal, en mycket viktig beståndsdel för att överprestera konkurrenterna. Slutligen återfinns i dessa fonder en större andel högkvalitativa institutionella investerare (dvs kunder) med omfattande egna analysresurser, vilka löpande bevakar och kontrollerar sina fondbolag. Detta ser vi som en ’second opinion’ av fondernas kvalitet vilket i sin tur befäster vår egen trygghet i urvalet.

 

4. Fonder som är väldiversifierade över flera strategier s.k. Multistrategifonder

Havsfrun föredrar så kallade multistrategifonder där ett stort antal portföljförvaltare förvaltar olika delar av fondkapitalet. Många strategier uppvisar nämligen ett cykliskt intjäningsmönster där alfamöjligheterna i vissa segment kan vara stora under några år för att sedan växla till andra segment, minska eller försvinna helt. Multistrategifonderna är mycket väl lämpade för att hantera de förändrade intjäningsmöjligheterna genom att snabbt kunna styra om kapitalet till mer gynnsamma placeringsområden och intjäningsstrategier.

 

5. Fonder med stabilt kapital

Havsfrun föredrar att investera i fonder vars förvaltningskapital är förhållandevis stabilt över tid. Dessa har ofta även har långsiktiga och krävande investerare, därför att stabiliteten i förvaltat kapital underbygger ett högre kvalitetsarbete inom fonderna.  Följden är dock att dessa fonder ofta har längre uttagsfrister. En särskild positiv bieffekt av betydelse är stabilitet vid finansiell stress då fonder med exempelvis daglig eller månatlig likviditet lättare kan drabbas av ett stort uttagstryck och därmed kan tvingas suboptimalt avyttra stora delar av fondtillgångarna på fallande marknader med få köpare. Detta ger inte sällan upphov till kraftiga underpriser som förvärrar krisutfallet och givetvis leder till försämrade resultat. Havsfrun föredrar därför fonder som med bibehållet kapital under en övergångstid kan säkerställa sin handlingsfrihet även under finansiell stress. Fonderna ges möjlighet att under balanserade och ändamålsenliga former på bästa möjliga sätt göra de omplaceringar eller ändringar som läget tycks kräva.

 

6. Ta lärdom av erfarna hedgefondinvesterare

Havsfrun följer fortlöpande flera fristående stora, erfarna och erkänt skickliga globala hedgefondinvesterare, för att indirekt dra lärdom av dem. Därav kan såväl generella lärdomar dras som nya konkreta investeringsalternativ upptäckas. Många stora hedgefondförvaltare har en omfattande egen analys- och kontrollverksamhet av hög rang.  Att följa dem fungerar för Havsfrun som ett extra skyddsnät och kan jämföras med (en tyst) så kallad ’second opinion’ från aktörer som själva deltar fullt ut i investeringsvalen, inte bara väljer och värderar olika fonder, utan dessutom placerar sina pengar därefter.

 

INVESTERINGSPROCESS

Investeringsprocessen sker i nära samarbete med bolagets hedgefondrådgivare där rådgivarens kvalitetsgranskning av fonderna fortgår under hela den tid bolaget behåller sina fondinvesteringar.

 

Steg 1: Identifiering av ett urval av de skickligaste förvaltarna och de kvalitetsmässigt mest tillförlitliga fonder

Av världens cirka 10 000 hedgefonder uppfyller i stort sett endast ca 200 fonder med mycket högt ställda kvalitetskrav på tillförlitlighet i sin metod och organisation. Detta första urval genomförs av bolagets rådgivare genom inbördes jämförelser och noggrann kontroll. Man kan därav på goda grunder anta att detta urval av omkring 200 fonder utgör en kärna av världens kvalitetsmässigt mest tillförlitliga fonder. I samråd med bolagets rådgivare sållas dessa 200 ner till en kortlista av ca 30 fonder efter att även Havsfruns specifika kvalitetskriterier beaktats. Detta urval blir Havsfruns primära investerbara urval och varifrån bolaget gör sina slutliga fondval och portföljkonstruktion utifrån.

 

Steg 2: Fondval och portföljkonstruktion

Avgörande för valet av fonder är inte endast fondernas egen karaktäristika utan även portföljen tagen såsom en helhet. De enskilda fonderna måste komplettera och balansera varandra så att helheten blir stabil och lönsam.  Portföljbalansering måste göras med hänsyn till både avkastning och risk, sammantaget och under olika tänkbara framtida marknadsklimat. Det kräver att även de underliggande fondförvaltarna sammantaget har en flexibilitet och metod som motsvarar detta mål, vilket har stor betydelse vid vårt slutliga urval.

 

Före varje ny investering genomgår samtliga fonder en rigorös fristående bedömning av fondernas investeringsstrategi, riskhantering, alfagenerering m.m. Denna så kallade ’Investment Due Diligence’ syftar till att kvalitetsbedöma fondernas affärsverksamhet generellt och bl.a. utesluta risker för överdrivet eller vårdslöst risktagande.

 

Därtill granskas även fondbolagens löpande, s.k. operationella. verksamhet, innefattande granskning av fond- och förvaltarorganisation, tillsyn och mediabevakning, regelefterlevnad, internkontroll, handelsrutiner och affärssystem, motparter och förvaringsinstitut, värdering och revison, IT och krishantering, transparens mm. Denna så kallade ’Operational Due Diligence’ syftar till att minimera risken för såväl culpa som dolus, dvs oaktsamhet respektive oegentligheter, i fondverksamheten. Sammantaget syftar sållningen av fonder till att kontinuerligt, genom val och utbyten, gallra fram en slutlig korg av cirka 8-15 olika fonder, vilka vi vid var tid bedömer som bästa urvalet.

 

Steg 3: Löpande bevakning av innehaven

Det räcker dock inte med att granska valda fonder i samband med den inledande investeringen. Lika viktigt är att vidmakthålla en löpande granskning av såväl innehavens investeringsverksamhet som fondbolagens operationella verksamhet.
I samarbete med Havsfruns rådgivare genomförs kontroller av fonderna för att säkerställa kvalitén för varje investering.

 

INVESTERINGSRIKTLINJER

Nedan sammanfattas bolagets investeringsriktlinjer översiktligt. Reglerna har karaktär av så kallad standard procedure. Bolaget kan dock välja att göra avsteg från dessa riktlinjer beroende på om investeringsmöjligheter och/eller omvärldsfaktorer motiverar undantag.

 

Diversifiering

Investeringsportföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av mellan 8-15 noggrant utvalda hedgefonder. För att bygga en stabil portfölj som skall klara olika marknadsklimat och grunda för en jämn och stabil avkastning fördelas portföljen normalt över de fyra huvudstrategierna på hedgefondmarknaden. Normalt placerar bolaget i 2-4 hedgefonder per huvudstrategi där varje fondinnehav skall bidra med riskspridning och sinsemellan olika typer av intjäning. Beroende på rådande marknadsklimat och ”top down” beslut kan denna allokering ändras genom att huvudstrategier viktas upp alternativt ned. Bolaget strävar efter en bibehållen diversifierad och stabil portfölj både under normala marknadsklimat och under finansiell stress på marknaden.

 

• Maximalt 15 % av Investeringsportföljen bör allokeras
   till ett och samma förvaltarbolag

• Maximalt 40 % av Investeringsportföljen bör allokeras
   till en och samma huvudstrategi

• Maximalt 30 % av Investeringsportföljen bör allokeras
   till en och samma understrategi4.

 

Genom en på detta sätt bred ansats sprids riskerna inom olika affärsområden och strategier och även på olika enskilda förvaltarorganisationer.

 

Till detta skall noteras att de av oss valda fonderna själva har en mycket väl utvecklad egen systematisk riskspridning och riskkontroll. De enskilda fonderna arbetar oftast med flera olika förvaltarteam som inbördes är oberoende av varandra. Den sammanlagda riskspridningen är därför ännu större och mer rigoröst ordnad än vad som framgår enbart på ytan utifrån Havsfruns portfölj av normalt ca 8–15 fonder. 

 

Investeringsgrad

Havsfrun syftar till att normalt investera bolagets kapital i en aktivt förvaltad investeringsportfölj. Likviditeten i underliggande placeringar skall vara av sådan art att önskad och vald investeringsgrad5, skall kunna bibehållas i såväl normala som stressade marknadsförhållanden. Havsfruns indirekta riskexponering genom underliggande fonders exponering kan dock tidvis både överstiga och understiga 100 %, beroende på hur Havsfruns underliggande fonder bedömer vinstförutsättningarna på den marknad de förvaltar sina tillgångar på. En del fonder arbetar nämligen med så kallad finansiell hävstång (ofta belåning), en del inte, vilket kan variera från tid till annan.

 

Likviditet

Nedanstående ”likviditetstrappa” beskriver hur stor andel av bolagets substansvärde som bör kunna avyttras inom en given tid, för att Havsfruns finansiella handlingsfrihet kan tillgodoses även på kort sikt:

 

• 50 % inom 6 månader

• 80 % inom 12 månader

• 100 % inom 36 månader6

 

Havsfrun strävar efter placeringar som även i sig själva vid ”finansiell stress” medger likvidation av positionerna i god takt utan att Havsfrun på grund av (praktiska eller formella) utträdeshinder fastnar vare sig på fondnivå, eller på underliggande nivå, även om likvidationen vid större kriser (som ofta präglas av allmän likviditetsbrist) kan ta något längre tid än vid normala förhållanden. Av vikt är sålunda att vid urval och att löpande bevaka Havsfruns egna bindningar visavi fondinnehaven, men också motsvarande bindning för de underliggande positionerna i fondernas respektive placeringar, så att fonderna även i praktiken kan fullgöra sina uttagsåtaganden emot Havsfrun och därmed säkerställa önskad likviditet.

 

Ambitionen är att fonderna i praktiken, även i händelse av att finansmarknaden bromsas upp eller kommer i oordning, väsentligen skall kunna fullgöra åtaganden emot Havsfrun planenligt, dock med viss ofrånkomlig varians beroende på det allmänna marknadsläget, och därmed säkerställa önskad likviditet.

 

Valutahantering

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt emot valutakurseffekter genom valutaterminer. Detta medför att Investeringsportföljens avkastning i, vilken mäts i SEK, påverkas av räntedifferenserna mellan den svenska räntan och räntorna för de valutor som fonderna är noterade i, vanligtvis den amerikanska räntan. Valutaskyddet kan dock under exceptionella omständigheter minskas. Detta kan ske när valutaskyddet annars leder till en plötslig och stor ökning av riskexponeringen och därmed kapitalbindningen, vilket kan få stora negativa konsekvenser för Havsfrun om det inte hanteras akut. Man får väga detta emot risken för negativa valutakurseffekter.

 

AKTUELL INVESTERINGSPORTFÖLJ I SAMMANDRAG

Gemensamt för fonderna vilka bolaget investerare i är att de har uppvisat en lång och imponerande historisk avkastningsprestation, både i absoluta och relativa termer. Fonderna är väletablerade och välrenommerade och upprätthåller högsta industristandard, s.k. ”best practice”, vad gäller förvaltning och operationell verksamhet. De flesta av fonderna är för enskilda placerare svåråtkomliga att på egen hand investera i. Fonderna har ofta höga minsta investeringsbelopp om 1-10 MUSD. En del är stängda och tar inte in nya placerare i fonden.

 

Portföljen består för närvarande till stor del av Multistrategifonder vilka placerar över flera olika strategier, tillgångsslag och geografisk inriktning. Här får bolaget indirekt en taktisk fördel då denna fondstrategi är konstruerad för att möjliggöra en snabbare omvikning mellan olika strategier utifrån rådande marknadsläge och investeringstillfällen.

 

 

1  Den globala aktiemarknadens avkastning har historiskt från år 1900 genomsnittligt ökat med drygt 7 % per år, inräknat en genomsnittlig årsinflation om 2 %.

2 Omräknat till SEK

3 Engelskans ”hedge” kan översättas som just ”skydd” och avser att fonden skyddar sig mot nedgångar.

4 Det finns över 50 olika understrategier till huvudstrategierna. Se Havsfruns hemsida för några exempel.

5 Investeringsgrad = Investeringsportföljen i förhållande till substansvärdet