Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har drygt 2 200 aktieägare och ett eget kapital per den 31 oktober 2017 på 242,9 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. 

Målsättning
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, med mindre värdefall och snabbare återhämtning.

Placeringsstrategi
Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin hedgefondrådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 10-15 noggrant utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna Relativvärdestrategier, Aktiebaserade strategier, Händelsestyrda strategier och Makrobaserade strategier.

 

Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.