Havsfrun

Årsstämma 2005 - Protokoll

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i AB Havsfrun (publ), org. nr 556311-5939, den 13 april 2005, kl. 15.00, i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm

            § 1.

Stämman öppnades av styrelseordförande Bo C E Ramfors, AB Havsfrun (publ).

            § 2.

Bo C E Ramfors utsågs till ordförande vid stämman.

Ordföranden kallade advokat Klaes Edhall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll.

            § 3.

Den upprättade röstlängden godkändes, Bilaga 1.

            § 4.

Johan Björsell och Kurt Hansson utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.

            § 5.

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen, Bilaga 2.

            § 6.

Upplystes att kallelsen hade införts i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet onsdagen den 9 mars 2005. Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 2(4)

            § 7.

 Årsredovisningen samt koncernredovisningen för år 2004, Bilaga 3, framlades av Claes Werkell, som också sammanfattade verksamheten under 2004 i anslutning till visade overheadbilder, bilaga 4.

Alexander Hagberg föredrog revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för år 2004.

            § 8.

 Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncern-balansräkningen för år 2004 fastställdes enligt styrelsens förslag.

            § 9.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst samt förslag till avstämningsdag.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets fria medel, 53.389.131 kr, till aktieägarna utdela 15:00 kr per aktie, tillsammans 20.162.535 kr, samt att balansera resterande belopp, 33.226.596 kr.

Bolagsstämman beslutade vidare att fastställa avstämningsdagen till måndagen den 18 april 2005, varvid utbetalning sker från VPC torsdagen den 21 april 2005.

            § 10.

Beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2004.

            § 11.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson att antalet styrelseledamöter skulle vara fyra och att ingen suppleant skulle utses, jämte att bolaget skall ha en revisor, utan någon revisorssuppleant, samt att revisorn skall vara ett registrerat revisionsbolag. 3(4)

            § 12.

Noterades att Claes Werkell meddelat att han önskar avstå från arvode för år 2005.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson om oförändrade arvoden till övriga styrelseledamöter för år 2005, innebärande att följande belopp skall utgå:

Till ordföranden     175.000 kr
Till vice ordföranden     115.000 kr
Till övriga ledamöter     95.000 kr

samt att revisorerna ersätts enligt räkning.

§ 13.

Bolagsstämman beslutade efter förslag från Kurt Hansson om omval av samtliga styrelseledamöter. Till ordförande valdes Bo C E Ramfors, till vice ordförande Olle G. P. Isaksson. Till ledamöter valdes Håkan Gartell och Claes Werkell.

Till revisor för tiden till och med den ordinarie bolagsstämman 2009 valdes det regist-rerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig.

Framförde ordföranden bolagets och styrelsens varma tack till Alexander Hagberg för de insatser han gjord för bolaget under den tid han varit bolagets revisor.

            § 14.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om nedsättning av bola-gets aktiekapital, bilaga 5.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 3 608 750 kronor genom inlösen av de B-aktier som Öhmans har förvärvat med stöd av avtalet. Det belopp som skall betalas för aktierna skall motsvara antalet aktier multipli-cerat med den lägsta noterade betalkursen för B-aktien dagen efter bolagsstämman. Efter genomförd inlösen kommer antalet aktier att uppgå till 185 533 aktier av serie A och 1 086 461 aktier av serie B, sammanlagt 1 271 994 aktier.

            § 15.

Verkställande direktören föredrog styrelsens förslag till beslut om införande av inlösen-program, bilaga 6.

4(4) Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om införande av inlösenprogram i enlighet med styrelsens förslag.

            § 16.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis bilaga 7.

Bolagsstämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att besluta om upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis i enlighet med styrelsens förslag.

            § 17.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag ny lydelse av bolagsordningens § 3.

Bolagsstämman beslutade enhälligt om följande lydelse: ”§ 3 Verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom annat bolag, köpa och sälja aktier, andra finansiella instrument, fond- och bolagsandelar, valuta, derivat och övriga värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt bedriva fond- och kapitalförvaltning och konsultverksamhet, främst avseende här angiven verksamhet.”

            § 18.

Ordföranden förklarade bolagsstämman för avslutad.

Vid protokollet: Klaes Edhall

Justeras:

Bo C E Ramfors    Johan Björsell    Kurt Hansson