Havsfrun

Allmänt om B-aktien

NOTERINGSPLATS
Havsfruns B-aktie noteras på Nasdaq Stockholm. Aktien ingår i segmentet, små bolag samt sektorn Finans. Aktiens kortnamn är HAV B och ISIN-koden är SE0000312043. Havsfruns B-aktie noterades år 1994 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista, antalet aktieägare uppgick då till ca 400 vilket kan jämföras mot dagens drygt 10 000 aktieägare.

 

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet är 60,5 MSEK fördelat på totalt 12 105 940 aktier varav 1 855 330 A-aktier och 10 250 610 B-aktier. Bolagets A-aktier ger rätt till tio röster per aktie medan B-aktierna ger rätt till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och berättigar till lika stor utdelning.

 

 KvotvärdeRöster/aktieAntal aktierAndel av kapitaletAndel av rösternaAktiekapitalet
A-aktier5 kr101.855.33015,3%64,4%9.276.650
B-aktier5 kr110.250.61084,7%35,6%51.253.050
Totalt--12.105.940100,0%100,0%60.529.700

Samtliga aktier är fullt betalda. Inga utestående konvertibler eller optioner finns.

 

ÄGARSTRUKTUR

Den enskilt största ägarkategorin utgörs av bolagets huvudägare där Claes Werkell med närkrets representerar 28,5 % av kapitalet och 36,0 % röstetalet samt John Tengberg med närkrets representerar 29,1 % av kapitalet och 37,2 % av röstetalet.