Havsfrun

Allmänt om B-aktien

NOTERINGSPLATS
Havsfruns B-aktie noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien ingår i segmentet, små bolag samt sektorn Finans. Aktiens kortnamn är HAV B och ISIN-koden är SE0000312043. Havsfruns B-aktie noterades år 1994 på dåvarande Stockholmsbörsens O-lista, antalet aktieägare uppgick då till ca 400 vilket kan jämföras mot dagens 2 397 aktieägare.

 

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet är 60,5 MSEK fördelat på totalt 12 105 940 aktier varav 1 855 330 A-aktier och 10 250 610 B-aktier. Bolagets A-aktier ger rätt till tio röster per aktie medan B-aktierna ger rätt till en röst per aktie. Alla aktier medför samma rätt till andel av bolagets tillgångar och berättigar till lika stor utdelning.

 

 KvotvärdeRöster/aktieAntal aktierAndel av kapitaletAndel av rösternaAktiekapitalet
A-aktier5 kr101.855.33015,3%64,4%9.276.650
B-aktier5 kr110.250.61084,7%35,6%51.253.050
Totalt--12.105.940100,0%100,0%60.529.700

Samtliga aktier är fullt betalda. Inga utestående konvertibler eller optioner finns.

 


ÄGARSTRUKTUR

Antal aktieägare uppgick vid utgången av år 2017 till 2 280 st. Den enskilt största ägarkategorin utgörs av bolagets huvudägare där Claes Werkell med familj och bolag representerar 28,5 % av kapitalet och 36,5 % röstetalet samt John Tengberg med bolag representerar 29,1 % av kapitalet och 36,7 % av röstetalet.


SUBSTANSVÄRDERABATT/PREMIUM
Om substansvärdet överstiger bolagets börsvärde existerar en substansvärderabatt (+), omvänt ett premium (-). Substansvärderabatten var vid utgången av år 2017 3,4 %. Den genomsnittliga substansvärderabatten mellan åren 1995 till 2017 har uppgått till 34 %.


KURSUTVECKLING & AKTIENS OMSÄTTNING
Vid utgången av år 2017 var B-aktiens börskurs 19,20 kr vilket ger en totalavkastning för år 2017 på 4,5 %. Handeln i B-aktien är begränsad jämfört med börsens större bolag. De flesta aktieägarna i Havsfrun har emellertid tämligen små innehav som kan omsättas ganska omgående, ofta med lätthet inom en vecka. B-aktien lämpar sig därför bäst som långvarigt innehav. Både små och stora aktieägare i Havsfrun är historiskt sett långsiktiga, vilket framgår av att i genomsnitt endast ca 10 % av aktierna omsatts årligen under de senaste fem åren. Detta kan jämföras med börsens mest omsatta aktier, där mer än 100 % omsätts årligen.