Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har över 2 000 aktieägare och ett eget kapital per den 28 februari 2017 på 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, med mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin rådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 10-15 noggrant utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna Relativvärdestrategier, Aktiebaserade strategier, Händelsestyrda strategier och Makrobaserade strategier. Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2017-02-22

Bokslutskommuniké 2016

 

2017-03-15 (publiceras under vecka 10)

Årsredovisning 2016

 

2017-04-05

Årsstämma 2017

 

2017-04-21

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

 

2017-08-23
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

2017-10-25
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017