Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital per den 31 december 2018 på 205,7 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå genomsnittligt på mycket lång sikt, eller bättre, men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin hedgefondrådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 8-15 noggrant utvalda hedgefonder. Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2019-02-20

Bokslutskommuniké 2017

 

Publiceras under vecka 11, 2019

Årsredovisning 2018

 

2019-04-10

Årsstämma 2019

 

2019-04-30

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

 

2018-08-28
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

2018-10-23
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019