Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har över 2 200 aktieägare och ett eget kapital per den 31 januar 2018 på 244,2 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, med mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin hedgefondrådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 8-15 noggrant utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna Relativvärdestrategier, Aktiebaserade strategier, Händelsestyrda strategier och Makrobaserade strategier. Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2018-02-19

Bokslutskommuniké 2017

 

Publiceras under vecka 10, 2018

Årsredovisning 2017

 

2018-04-11

Årsstämma 2018

 

2018-04-25

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

 

2018-08-20
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

2017-10-25
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018