Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har 2 855 aktieägare och ett eget kapital per den 29 februari 2020 på 181,6 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2020-02-19

Bokslutskommuniké 2019

 

Publicerades under vecka 12, 2020

Årsredovisning 2019

 

Se pressmeddelande per 25 mars 2020

Årsstämma 2020

 

2020-04-29

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 

2020-08-19
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

2020-10-28
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020