Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har 1 957 aktieägare och ett eget kapital per den 31 augusti 2016 på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, med mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av hedgefonder vilka bolaget i samråd med sin rådgivare bedömt vara de främsta inom sin strategi. Portföljen skall av riskspridningsskäl normalt bestå av 10-15 noggrant utvalda hedgefonder inom huvudstrategierna Relativvärdestrategier, Aktiebaserade strategier, Händelsestyrda strategier och Makrobaserade strategier.

 

Investeringsprocessen sker i nära samarbete med en väletablerad global rådgivare på hedgefonder med över 350 MDR USD under rådgivning till främst institutionella placerare.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2016-02-19

Bokslutskommuniké 2015

 

2016-03-16 (senast)

Årsredovisning 2015

 

2016-04-06

Årsstämma 2016

 

2016-04-20

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016

 

2016-08-22
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

2016-10-19
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016