Havsfrun

Havsfrun i korthet

Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital per den 31 augusti 2019 på 193,2  MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

 

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning.

 

Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj (Aktiv fondportfölj) bestående av noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

 

Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.


Läs mer om Havsfrun


Information från Havsfrun

Informationskanaler

För att löpande erhålla bolagets finansiella rapporter och pressmeddelanden via e-post erbjuder bolaget en prenumerationstjänst.

Anmäl Dig här

Informationsmaterial
Tryckta årsredovisningar och delårsrapporter distribueras per post.

Beställ här
             

Kalendarium

2019-02-20

Bokslutskommuniké 2017

 

Publicerades under vecka 11, 2019

Årsredovisning 2018

 

2019-04-10

Årsstämma 2019

 

2019-04-30

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

 

2019-08-28
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

2019-10-23
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019